Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2019

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2019

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     18.03.2020 12:59

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został powołany do życia w roku 2007, obecnie ukazała się jego 13. edycja. Czasopismo to wydawane jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku, a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni, a także uznani naukowcy związani z Kościołem ewangelickim z Czech i Niemiec. Redakcję stanowią osoby związane z ewangelickim środowiskiem trójmiejskim i toruńskim. Redaktorem naczelnym jest ks. bp Marcin Hintz.

W roku 2019 „Gdański Rocznik Ewangelicki” został wpisany na nową listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spełniając wysokie wymagania redakcyjne i merytoryczne stawiane periodykom naukowym. W nowym wykazie ministerialnym GRE przyznano 40 punktów.

Szczególnymi obszarami, które Rada Naukowa i Redakcja stara się ukazać polskiemu środowisku humanistycznemu, jest historia Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów protestantyzmu w Gdańsku i na Pomorzu, w dalszej kolejności czasopismo ukazuje wyniki badań z zakresu biblistyki i szeroko rozumianej refleksji teologicznej. Główny cel jest realizowany poprzez publikacje autorskich artykułów w następujących działach: Historia
Teologia, Varia. Łamy GRE są także otwarte dla artykułów o tematyce dotyczącej sztuki, muzyki protestanckiej, literatury, jak też socjologii oraz etyki. Coraz więcej artykułów publikowanych jest w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się formule Open Access, co oznacza, że kilka miesięcy po ukazaniu się wersji papierowej Rocznika, wszystkie teksty dostępne są również w wydaniu internetowym na stronie www.gre.luteranie.pl

W numerze za rok 2019 zamieszczono piętnaście artykułów w trzech działach na 381 stronach.

DZIAŁ HISTORIA

PIOTR PALUCHOWSKI, ADAM SZARSZEWSKI, Reformacja w szkole. Program nauczania z 1539 roku autorstwa Andreasa Aurifabera; CHRISTOPH EHRICHT, Etsi Deus non daretur. Hugo Grotius (15831645) und der Krieg. Neue Forschungen uber den Begrunder des modernen Volkerrechts und Wegbereiter der europaischen Aufklarung; WOJCIECH JERZY GÓRCZYK, Gałąź prawosławna i kalwińska Krasińskichherbu Ślepowron z Krasnego; WOJCIECH ZAWADZKI, Kościół ewangelicko-reformowany w Inspektoracie Górnopruskim i Zachodniopruskim (Elbląska Superintendentura Reformowana) w latach 1781–1817; TADEUSZ STEGNER, Kresy polsko-ewangelickie na konferencji pokojowejw Paryżu w 1919 r.; ADRIAN ULJASZ, Adolf Fierla (1908-1967). Poeta, pedagog, emigrant.

DZIAŁ TEOLOGIA

PIOTR JASKÓŁA, Oryginalne pojęcia pneumatologiczne w Kościelnej dogmatyce Karla Bartha; ZYGFRYD GLAESER, Marcin Luter na nowo odczytywany. Dyskusja w kontekście obchodów 500-lecia Reformacji; ARTUR ALEKSIEJUK, LEVAN VARSIMAŠVILI, Georgianfolkcustoms and ritualsconnected with childbirth.

DZIAŁ VARIA

JÓZEF MAJEWSKI, Musicatheologica. Religious Aspects of Die Kunst der Fuge, Musikalisches Opfer, and Goldberg Variations of J. S. Bach; MARCIN HINTZ/BOGUMIŁ B. J. LINDE, Sound of Silence  the Theological and Physical Interpretation of Sound; MARIA URBAŃSKA-BOŻEK, An Analysis of Selected Upbuilding Discoursesin the Works of Soren Kierkegaard in the Context of Evangelical Homiletics; HENNING THEIßEN, Leiturgia, martyria, diakonia – Stichwörterzur Freiheit der Kirche in der (post-)sakularen Welt; ANNA CAPPELLO, Reason and imagination: Clive Staples Lewispaths to Christianity; PAWEŁ ŁUKASZ NOWAKOWSKI, Drogi i bezdroża „Etyki solidarności” w roku „Wolności i Solidarności”.

W numerze znajduje się również Kronika Parafii Gdańsk-Gdynia-Sopot za rok 2019, wywiad z prof. Januszem Małłkiem, były prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem Parafii luterańskiej w Toruniu, numer zawiera także jedną polemikę naukową. Tom zawiera ponadto recenzje 5 publikacji książkowych związanych z dziejami protestantyzmu w Polsce.

Spis treści numeru bieżącego, jak również numery archiwalne, można znaleźć na stronie www.gre.luteranie.pl
Abstrakty artykułów w języku angielskim oraz pełna treść artykułów z lat ubiegłych są dostępne w międzynarodowych, naukowych bazach danych CEEOL oraz CEJSH. GRE jest indeksowany na listach ERIH+ oraz Index Copernicus.

Po okresie kwarantanny epidemicznej, egzemplarze Rocznika będą do odebrania w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.comments powered by Disqus comments powered by Disqus