Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 15/06/2018

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w Toruniu z okazji wprowadzenia nowej rady parafialnej

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone w 2. Niedzielę po Trójcy Św. w Toruniu dnia 10 czerwca 2018 roku z okazji wprowadzenia nowej rady parafialnej.

 

Tekst kazalny: 1 Kor 14, 1-3.20-25

1.Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. 2.Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. 3.A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. 20.Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. 21.W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. 22.Przeto mówienie językami, to znak nie dla wierzących, ale dla


Parafia Toruń | 15/06/2018

Wprowadzenie nowej rady parafialnej w Toruniu

W niedzielę 10 czerwca w toruńskiej parafii miała miejsce uroczystość wprowadzenia w urząd nowej rady parafialnej na pięcioletnią kadencję. Aktu tego dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP ks. bp prof. Marcin Hintz.

Biskup Diecezji w słowie skierowanym do nowej rady podczas kazania i aktu wprowadzenia przypomniał, że w dzisiejszym świecie spośród wszystkich aspektów działań rady parafialnej, poza decyzjami administracyjno-finansowymi, niezwykle ważnym jest codzienne składanie świadectwa wiary oraz troska o wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia.  

Po uroczystości i wspólnym spotkaniu nowa rada parafialna miała możliwość zapoznać Biskupa Diecezji z postępami prac remontowych w kościele św. Szczepana oraz planowanym harmonogramem ich zakończenia.  

Nowej radzie parafialnej życzymy Bożego Błogosławieństwa, mądrości i odwagi w podejmowaniu wszystkich decyzji dla dobr...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/06/2018

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas Zjazdu Chórów w Lipnie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele Trójcy Świętej w Lipnie dnia 27 maja 2018 roku, w Święto Trójcy Świętej, z okazji XXXII Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz jubileuszu 150-lecia pamiątki poświęcenia kościoła w Lipnie.

Tekst kazalny: Ef 1,3-14

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;

4.w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

5.przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

6.ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.

7.W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,

8.której nam hojnie udzi...        więcej...


Parafia Elbląg | 05/06/2018

Nowa Rada Parafialna w Elblągu

W 5. Niedzielę po Wielkanocy,  6 maja 2018 roku, podczas nabożeństwa w kaplicy parafialnej w Elblągu ks. bp prof. Marcin Hintz - Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, dokonał wprowadzenia w urzędowanie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Elblągu, wybranej w głosowaniu podczas Zgromadzenia Parafialnego dnia 3 grudnia 2017 roku.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w swoim przemówieniu wskazał na zobowiązania i odpowiedzialność, jakie wynikają z wyboru do gremiów kościelnych i życzył radnym Bożego błogosławieństwa dla pełnionej służby.

Ks. Biskup wygłosił również kazanie w oparciu o tekst z Listu ap. Pawła do Kolosan 4, 2-4.

W nabożeństwie wzięli udział parafianie z Elbląga oraz z filiału z Mikołajek Pomorskich.

ks. Marcin PilchParafia Lipno | 31/05/2018

XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i 150-lecie kościoła w Lipnie

Trzy radosne uroczystości wypełniły Kościół św. Trójcy w Lipnie 27 maja 2018 roku: Jubileusz 150-lecia poświęcenia Kościoła, XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i Święto Trójcy Bożej.

Z zaproszenia skorzystało sześć chórów parafialnych naszej diecezji, chór z parafii: Sopot, Piła, Bydgoszcz, Poznań, Toruń i Rypin. Nabożeństwu przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz, a w liturgii, obok gospodarza miejsca ks. Dawida Mendroka, służyli ks. kpt. Tomasz Wola prowadzący spowiedź i ks. Michał Walukiewicz czytający teksty liturgiczne. Na zakończenie nabożeństwa słowo pozdrowienia przekazał starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski – organizator pomocniczy Zjazdu Chórów, Sekretarz Miasta Lipno Pani Renata Gołębiewska, oraz proboszcz zaprzyjaźnionej parafii Rzymskokatolickiej w Lipnie ks. Kanonik Henryk Kołodziejczyk.

Bezpośrednio po nabożeństwi...        więcej...


Parafia Leszno | 08/05/2018

Uroczystości majowe w Lesznie

Z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na leszczyńskim rynku miało miejsce uroczyste wciągnięcie na maszt flagi państwowej z udziałem pododdziałów wojska garnizonu Leszno.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się nabożeństwo w bazylice św. Mikołaja z udziałem kompanii honorowej wojska polskiego, pocztów sztandarowych oraz orkiestry dętej miasta Leszna.

Po uroczystościach kościelnych uczestnicy udali się pod pomnik Konstytucji 3 Maja i Niepodległości, gdzie rozpoczęła się manifestacja patriotyczna.

W obchodach uczestniczył ks. ppor. Waldemar Gabryś, proboszcz leszczyńskiej parafii luterańskiej.

fot. Jarek Adamek
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2018

Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek popołudniu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Łaski Bożej.

Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych zagadnieniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Referentami byli ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, który wygłosił referat pt. Konfirmacja na Śląsku Cieszyńskim – teoria i praktyka oraz ks. Marcin Kotas - proboszcz PEA w Poznaniu, który wygłosił referat pt. Wyzwania wobec konfirmacji – spojrzenie z perspektywy parafii diasporalnych. Po referatach odbyła się dyskusja, Synodałowie zastanawiali się przede wszystkim nad wiekiem mł...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2018

Finał konkursu biblijnego Sola Scriptura w Bielsku-Białej

W dniu 17 marca 2018 roku w Bieslku Białej odbył się finał konkursu biblijnego Sola Scriptura dla dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest kościelne Wydawnictwo Augustana. Uczestnicy startowali w trzech grupach wiekowych: I grupa - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, II grupa - uczniowie VII klasy szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjów oraz III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku materiał obejmował księgi Starego Testamentu: Estery, Daniela oraz wybrane rozdziały księgi Ezechiela.

Po rejestracji uczestników zgromadzonych uczniów i opiekunów przywitał dyr. Augustany ks. Jerzy Below. Następnie słowa pozdrowienia wygłosił ks. bp Marcin Hintz i poprowadził zebranych w modlitwie. Po przedstawieniu regulaminu konkursu przez diakon Ewę Below dzieci i młodzież przystąpiła do pisania testu. Po oddaniu prac i poczęstunku, dla wszystkich został zorganizowany pokaz filmu przygodowego pt. "...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/02/2018

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2017

Z początkiem roku ukazał się nowy, jubileuszowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2017 – to już XI tom ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku. Czasopismo współtworzą uznani naukowcy, pracownicy polskich oraz zagranicznych uczelni, przede wszystkim związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik tejże Diecezji i jednocześnie wykładowca ChAT.

GRE składa się z trzech głównych działów: Historii, Teologii oraz Varia. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia każdorazowo Rozmowa oraz Kronika wydarzeń z życia paraf...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/01/2018

W Sopocie odbył się diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura

W sobotę 13 stycznia w sopockiej parafii odbył się drugi, diecezjalny etap konkursu biblijnego "Sola Scriptura". Organizatorem ogólnokościelnego konkursu dla dziedzi i młodzieży jest Wydawnictwo Augustana.

W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością dwóch ksiąg starotestamentowych: Księgi Estery oraz Księgi Daniela.

Etap diecezjalny rozpoczął modlitwą zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, a następnie skierował do uczestników i opiekunów słowa pozdrowienia.

Konkurs przeprowadziła komisja składająca się z trzech duchownych: ks. Marek Loskot - diecezjalny wizytator nauczania religii, ks. dr Karol Niedoba - diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz ks. Marcin Rayss - wikariusz Diecezji.

W drugim etapie wzięło udział łącznie 10 osób: 6 uczestników z prafii w Gdańsku-Sopocie, 3 uczestników z parafii w Słupsku oraz 1 uczestnik z parafii w Kępnie. Wyniki i listę osób zakwalifikowanych do og&oacu...        więcej...